החברה מנהלת את הפרוייקט בכל שלביו – החל משלב טרום הייזום, דרך התכנון ראשוני, התכנון המתקדם, השגת הרישוי וההיתרים להתחלת הפרויקט, הכנת המכרזים ובחירת הקבלנים והספקים, הכנת אומדנים ולוחות זמנים, פיקוח וניהול על כל תהליך הבנייה בידי צוות מקצועי וקפדן, המייצג בכל עת את האינטרס של המזמין ושל איכות הביצוע, ועד לשלב האכלוס וגמר הביצוע.

שלב התכנון הראשוני

שלב התכנון הראשוני

 1. בירורים מקדימים ברשויות וקבלת תנאים מנחים לתכנון.
 2. ניהול וסיוע בהכנת פרוגראמה למבנה בשיתוף עם יועץ פרוגרמתי מטעם המזמין.
 3. הכנת מסמך פרוגרמתי מנחה למתכנני הפרויקט לצורך קבלת הצעות מחיר.
 4. הכנת תקציב מפורט לפרויקט.
 5. הכנת לוח זמנים מפורט לפרויקט.

שלב התכנון המתקדם

שלב התכנון המתקדם

 1. סיוע בתאום התכנון.
 2. בחינת החלופות הטכנולוגיות (שיטות הבניה, חומרי הבניה והגמר, מערכות אלקטרומכניות וכד'), ניתוח והתאמה לפרוגראמה ולתקציב.
 3. השתתפות בתאום התכנון תוך שימת דגש על הכנת החומר המפורט למכרזים, צרכי הרישוי וחיבורי תשתיות ציבוריות/עירוניות.
 4. סיוע בהשגת ביטוח מתאים לפרויקט.
 5. עדכון התקציב בהתאם לתכנון המפורט.

רישוי והיתרים

רישוי והיתרים

 1. ניתוח דרכי הרישוי וקביעת המתווה המתאים להשגת הרישוי.
 2. תאום הגשת הבקשה ו/או הבקשות להיתרי הבניה.
 3. טיפול בקבלת החלטת הועדה המקומית.
 4. טיפול במרכיבי רישוי מיוחדים: "הקלות", אגרות והיטלים, מרחקי מילוט מיוחדים וכד'.
 5. תאום בין הגורמים השונים וטיפול בהשגת התנאים להיתר ו/או היתרי הבניה.

שלב המכרזים ובחירת הקבלנים והספקים

שלב המכרזים ובחירת הקבלנים והספקים

 1. הכנת פרוגראמה לאופן חלוקת המכרזים בין סוגי המבצעים וקביעת מסמכי המכרזים.
 2. הנחיות למתכננים לאופן הכנת החומר למכרזים.
 3. הכנת החלקים הניהוליים של המכרזים: מסמך פניה לקבלת הצעות, חוזה קבלנות ותנאים כללים מוקדמים, תנאי התקשרות (תנאי תשלום, השתתפות בביטוח, עיכבון וקיזוזים).
 4. קליטת חומר המכרז מהמתכננים, עריכתו והפקתו.
 5. הכנת רשימת תפוצה של קבלנים והבאתה להחלטת המזמין.
 6. הפצת המכרזים, סיורי קבלנים וריכוז המענה לשאלות קבלנים.
 7. קליטת ההצעות, השוואות, ניתוח, ניהול מו"מ והמלצה למזמין על בחירת קבלנים וספקים.
 8. הכנת חוזי התקשרות עם קבלנים וספקים.
 9. עדכון התקציב בהתאם לסיכומים עם קבלנים וספקים.

שלב הביצוע

שלב הביצוע

 1. פיקוח שוטף על ביצוע העבודות בכפוף לתוכניות ושמירה על איכות הביצוע.
 2. ניהול בדיקות תקן ואיכות באמצעות מעבדות מורשות (עלויות המעבדה ע"י המזמין/קבלן).
 3. הכנת תכנית עבודה לשלבי הביצוע השונים כולל שטחי התארגנות, שטחי עבודה, סדר עדיפויות וקדימויות בביצוע.
 4. הגדרת יעדים ובחינת "תכנון מול ביצוע" באופן שוטף.
 5. קיום מערכת בחינת תקציב תקופתית.
 6. קיום מערכת בחינת לוח זמנים תקופתית.
 7. ניהול ישיבות שבועיות לתאום התכנון והביצוע.
 8. טיפול בהטמעת שינויי תכנון בתכניות המתכננים, העברתם אל המבצעים השונים ועדכון התקציב בהתאם.
 9. בדיקת חשבונות ואישורם במערכת ממוחשבת כולל ממשק לעדכון התקציב ומעקב אחריו.
 10. תאום עם גורמי התקנת הציוד הייעודי.
 11. טיפול בתאום התקנת חיבורי התשתיות לפרויקט אל מול הרשויות השונות (מים, ניקוז, ביוב, חשמל, פיתוח וכד').
 12. תאום אל מול הרשויות המאשרות את המבנה לאכלוס (חברת חשמל, שרותי הכבאות, הג"א, פיקוח עירוני וכד').
 13. טיפול בהשגת האישורים השונים לטופס 4 והוצאתו.

שלב אכלוס וגמר ביצוע

שלב אכלוס וגמר ביצוע

 1. טיפול בהרצת מערכות ואינטגרציות.
 2. תאום אל מול גורמי התפעול השונים ומסירת המבנה והמערכות.
 3. טיפול בהכנת תיקי מתקן ותכניות עדות.
 4. ליווי הפרויקט בשנת הבדק.