Project Description

בית בכפר – דיור מוגן

דיור מוגן

דיור מוגן עבור בית בכפר בכפר סבא נבנה בצמוד למתחם קיים ומאוכלס וכלל 69 יח' כולל שטחים ציבוריים ואודיטוריום.
נדרשו ביצוע הריסות של חלקים מהמבנה הקיים והקמה בהתחשבות גדולה באוכלוסיה המתגוררת במתחם.
הפרויקט בוצע בניהול חברת הפיקוח של למעלה מ-30 ספקים וקבלנים.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
8500 מ"ר בית בכפר 2014 כפר סבא