Project Description

מרכז קהילתי ואשכול גנים

"בית צעירות מזרחי" ברחוב דב הוז, בן 120 שנה, אשר שימש בעבר כפנימייה וכבית ספר מקצועי לבנות, היה נטוש מעל 10 שנים והוכרז כמבנה לשימור.

בשנת 2014 החל שיפוצו. במסגרת השיפוץ ובמסגרתו הוחלפו תשתיות הבניין, בוצעו חיזוקים בשלד המבנה והוא הונגש לנכים. כמו כן בוצע בו שיפוץ פנימי, שיפוץ חזיתות וחצר הבניין שוקמה.

ב-1 בספטמבר 2015 לאחר שיפוץ יסודי, נפתח המבנה ללימודים למספר גני ילדים. והוא הווה גם "הבית הציבורי" של תושבי השכונה שבו פעילויות, חוגים ומרחבים ציבוריים: "הסלון" "חדר עבודה" מרחבים ליוצרים ואמנים ומרחב להורים צעירים.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
3,000 מ״ר עזרה וביצרון 2015 תל אביב