Project Description

פריגו ירוחם

הקמת המפעל לתרופות ובכלל זה חדרים נקיים בשטח כולל של כ – 10,000 מ"ר בירוחם. ההקמה לוותה באתגרים רבים שנבעו מכך שהעבודה בוצעה בתוך השטח של המפעל הקיים ודרש התארגנות מתאימה, תיאומים והתחשבות בקיים תוך כדי הבנייה וההקמה.

שטח מזמין שנת אכלוס מיקום
10,000 מ״ר פריגו 2016 ירוחם